วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภานในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนจำปา สายกลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 263 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ.-5-30 ชนิด ค 50 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายวัดศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำกองคลัง รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสูน บุญเทียม - สวนนางนิยม น้อยศรี หมู๋ที่ 7 บ้านหนองปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายเข้าป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุ หมู่ที่ 7 (สาายป่าช้าเชื่อมบ้านดอน) บ้านหนองปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 5 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง