องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนก่อสร้างแหล่งน้ำ


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนก่อสร้างแหล่งน้ำ ตามที่ได้มีราษฎร คือนายดวงจันทร์ ธารารักษ์ และนายบุญเพ็ง แผ่นทอง ชาวบ้านหนองกุง หมู่ที่ 13 ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและมีข้อสรุปรายละเอียดความเป็นไปได้ในการก่อสร้างไปมากแล้ว โดยมีการประชุมปรึกษาหารือครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้อำเภอภูเขียว จัดประชุมประชาคม 3 หมู่บ้านเพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ โดยมีตัวแทนจากท่านนายอำเภอภูเขียว นายสุลักษณ์ ฐานวิสัย ปลัดอำเภอภูเขียว,นายวิโรจน์ เทพคำราม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานชัยภูมิ,นางพูมใจ ประทุมคำ นายก อบต.กวางโจน,นายชลอ บุญเพ็ง ปลัด อบต.กวางโจน,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร.,กรมป่าไม้,กรมชลประทานชัยภูมิ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนบ้านหนองกุงทั้ง 3 หมู่ ร่วมกันเข้าประชุมและลงมติประชาคม ทั้งนี้การประชาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย