องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.31-006 สายดอนปู่ตา บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วย นายสมบัติ หมู่เมือง รองนายกฯ,นายเสถียร ทาลี เลขานุการฯ,นายเสนอ ผ่องสามสวน นายช่างโยธา และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น บ้านหนองกุง หมู่ที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ที่ ชย.ถ.31-006 สายดอนปู่ตา บ้านหนองกุงคำ หมู่ที่ 13 ตำบลกวางโจน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณ 9,337,000 บาท (เก้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
📣จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่หลีกเลี่ยงการใช้ทางสายดังกล่าวหรือหากมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางขอให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งในลำดับต่อไป