องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการร่วมกับกองส่งเสริมฯ อบจ.ชัยภูมิ


วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.กวางโจน ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกพูมใจ ประทุมคำ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค รองปลัด อบต.กวางโจน นายนิกร มาละ ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ กองส่งเสริมฯ อบจ.ชัยภูมิ และโรงพยาบาลภูเขียว ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้พิการ รายนางสนม ยิ่งจำเริญ ม.14 และ นายสุนันท์ บุญสุขา ม.18 โดยได้รับความร่วมมือจาก นางพนิดา ไฝสีทอง ผู้ใหญ่บ้านหนองกุง ม.14 พร้อมคณะ และนางดอกจันทร์ รอดแก้ว ผู้ใหญ่บ้านกวางโจน ม.18 ได้นำลงพื้นที่ เพื่อทำการสำรวจข้อมูลผู้พิการที่มีความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูคนพิการจังหวัดชัยภูมิ