องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลกวางโจน