องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายศรนรินทร์ มังคลา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
 

 
 
  นางสาวนิศาชล ตระกูลศรี  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

 
นายวุฒิชัย คลังชำนาญ นายพงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูมิ นายสุพจน์ พรมโสฬส
 พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 
 
 
 นายเกษมศักดิ์  จิตมาตย์
 นายประสิทธิ์  จำนงบุญ  นายมนตรี  แก้วพูล
พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
     
 นายบันเทิง  สอนพลธรรม  นายราชัน  บุญสุขา  นายกิติศักดิ์  งามราษี
 พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
   
 นายวุฒิชัย  ภิญโญ  นายสมบัติ  ทีดินดำ นายเกียรติศักดิ์ เหล่ามะลึก
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ