องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 มี.ค. 2565 ]21
2 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 7 มี.ค. 2565 ]18
3 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 7 มี.ค. 2565 ]17
4 มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 มี.ค. 2563 ]73
5 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มี.ค. 2563 ]72
6 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2563 ]72
7 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2563 ]69
8 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]68
9 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2563 ]70
10 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2563 ]81
11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]83
12 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]71
13 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]75
14 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]78
15 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]73
16 คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]79
17 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 เม.ย. 2560 ]87