องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

- คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่ อบต.กวางโจน

- คำขอถังขยะ อบต.กวางโจน

- คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค อบต.กวางโจน

- แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ขัดข้อง อบต.กวางโจน

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง